Újákí átángá Ị́ngị̃lị̃sị̃ vé rĩ Kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ

Keliko Secondary Students

ꞌÍ nị̃ ngá lãngárá, ãzini ngá sĩngárá Ị́ngị̃lị̃sị̃ tị sĩ rá? Búkũ ꞌdĩꞌbée ícó mî ĩzã ko, ngá mí ní nị̃ị́ Ị́ngị̃lị̃sị̃ tị sĩ rĩ, mi ícó Kẹ̃lị̃kọ́ tị ụ̃nị̃ lã ãní rá.

Búkũ ꞌdĩri sẽ mi ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌi seépi sese rĩ pi ụ̃nị̃ lã ãní, ãzini mi jama rĩ pi ụ̃nị̃ lã ãní Kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ. Údékí ĩri, ĩ ĩri áyú kĩlásĩ agá, údékí ĩri búkũ ímbápi vé ãngũ ímbázú rĩ be trụ́.

Mi dõ ri íꞌdó Kẹ̃lị̃kó tị lã úꞌdí rú, lẽ mî íꞌdó ABC ĩ ní sĩí bõngó ã rụ́ꞌbá gá rĩ lãá, ãzini búkũ ABC vé rĩ lãá. ꞌÍ lã dõ ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌi seépi sese rĩ gí, ãzini ꞌí lã dõ búkũ jama vé rĩ gí, mi ícó búkũ Múngú vé Ũndĩ úꞌdí rĩ rụzú rĩ lã rá!

Mi dõ ngá ꞌdĩꞌbée ꞌdụ ꞌbã, lẽ mî ãꞌyĩ  tã ngá ꞌdị́pa ní lẽé mî ꞌdụ ngaá rĩ.  ꞌÍ lẽ dõ búkũ ꞌdĩꞌbée gbãá ãngũ ímbázú, lẽ mî zị ꞌba, ꞌbâ ícó fáyĩlĩ búkũ rĩ ã úgóró vé rĩ sẽ mí ní rá.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.