Tã ã pá ị̃rị̃ rĩ ꞌdĩ

Men reading at church

ꞌÍ ndre dõ ABC ĩ ní sĩí bõngó rụ́ꞌbá gá, ãzini búkũ agá rĩ pi gí, mi ícó búkũ pị̃rị́mã vé rĩ pi íꞌdó ụ̃nị̃ lã, mi ícó tãfí Kẹ̃lị̃kọ́ vé rĩ pi úmú trụ́, ĩri ꞌi zị tã ụrụkọꞌbée rú, tãfífí rú, ãzini átángá ã vúgú rú.

Mi ícó ũndĩ Kẹ̃lị̃kọ́ tị nị̃ị́pi lãápi rá ni ị́sụ́, ĩri mî ĩzã ko rá. Búkũ ímbápi vé ni pi anigé, ĩri ícó ímbápi ĩmivé rĩ pi ẽ ĩzã ko búkũ rĩ áyúzú ãní múké. 

ꞌÍ lã dõ pị̃rị́mã rĩ gí, mi ícó Búkũ Múngú vé Ũndĩ úꞌdí rĩ rụzú ĩ ní sĩí Kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ rĩ lã rá!

ꞌÍ lẽ dõ íꞌdó búkũ Kẹ̃lị̃kọ́ tị sị̃ rĩ lãá, lẽ mî íꞌdó ABC ĩ ní sĩí bõngó úgóró gá rĩ lãá, ãzini búkũ ABC vé rĩ lãá. Mi dõ ri Ị́ngị̃lị̃sị̃ lã rá, lẽ mî íꞌdó jama Kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ rĩ lãá, ãzini mî lã búkũ ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌi seépi sese rĩ vé rĩ.

Mi dõ ngá ꞌdĩꞌbée ꞌdụ ꞌbã, lẽ mî ãꞌyĩ  tã ngá ꞌdị́pa ní lẽé mî ꞌdụ ngaá rĩ.  ꞌÍ lẽ dõ búkũ ꞌdĩꞌbée gbãá ãngũ ímbázú, lẽ mî zị ꞌba, ꞌbâ ícó fáyĩlĩ búkũ rĩ ã úgóró vé rĩ sẽ mí ní rá.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.