Nãpí Fãrụ́sị̃gú ãzini ꞌbá mũfẽngã uꞌdụụ́pi rĩ vé rĩ

ꞌBá ꞌi ꞌbãápi kú mãdãŋá rĩ, ĩ ímụ́ ĩri íngúngũ

Lúkã 18:9-14

Nápí ꞌdĩri iꞌda ꞌbâ ri Múngú ri zị ꞌdíni. ꞌBâ ri ꞌbá ụrụkọꞌbée ide, ꞌbâ ri ꞌbâ ꞌbã adri uletere Múngú ẹndrẹtị gé, ꞌbo Múngú ícó ꞌbávé zịngárá ꞌdĩri ãꞌyĩí ku. Dõku, ꞌbâ ri ngá ꞌbá ní lẽé rĩ zị, Múngú ẹ́sị́ be ĩdríkídrĩ, ãzini ẹ́sị́ be múké rĩ ngá rĩ sẽ ꞌbá ní rá. ꞌBá ũnjĩkãnyã be rĩ pi zịkí dõ Múngú ri, Múngú ri kộpi ãꞌyĩ rá. Úꞌdógúꞌdógú ꞌdĩri, ĩ ícó ị́sụ́ ĩmivé Bíbĩlíyã agá búkũ Lúkã vé rĩ agá. Lúkã 18:9-14.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.