Wébúsáyĩtĩ rĩ vé íꞌdóngárá

Ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Múngú vé rĩ, ãzini úꞌdógúꞌdógú Búkũ Múngú vé rĩ agá Kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ rĩ pi ꞌbãkí wébúsáyĩtĩ gé gí, ꞌbá ẹ́ꞌyị́kí mi rá! Mi ícó Búkũ ĩ ní sĩí Búkũ Múngú vé rĩ agá ꞌdĩꞌbée lã rá, ãzini mi ícó íꞌdụ́ ꞌbã mívé kõmpítã agá píríni rá.

ꞌBâ Búkũ Múngú vé ũndĩ úꞌdí rĩ rụzú rĩ be, ãzini Búkũ Múngú vé ũndĩ ụ̃kụ rĩ rụzú rĩ be anígé mí ní, kộpi ꞌdĩ, Íꞌdóngárá, Wụ̃ngárá 1-20, Rụ́tã ãzini Yónã, ꞌbo lẽ mî ímụ́ mbẽlẽ, ẹ̃sị̃ mãdã, ụ́ꞌdụ́kọ́ Búkũ Múngú vé ũndĩ úꞌdí rĩ rụzú rĩ pi céré ímụ́ adri anigé, mi yị rá.

ꞌBâ kpá ị́ndrị́lị́kị́ Yẹ́sụ̃ vé rĩ be anigé, mi ícó ndre rá, ãzini mi ícó íꞌdụ́ ꞌbã mívé kõmpítã agá píríni rá.  Lẽ mî adri ãyĩkõ sĩ, ꞌí lũ mívé ũndĩ rĩ pi ní.  

 


ꞌÍ lẽ dõ kẹ̃lị̃kọ́ tị ụ̃nị̃ị́ lãá ãzini sĩí? ꞌÍ mĩ ꞌdĩgé, mî ị́sụ́ rí búkũ ngá lãzú ãzini ngá sĩzú rĩ pi ã ụrụkọ!


ꞌBâ kpá ị́ndrị́lị́kị́ ngúlúmũ Kẹ̃lị̃kọ́ vé rĩ pi be anigé! ꞌÍ mĩ ị́ndrị́lị́kị́ ãmvélésĩ rĩ pi, mi ícó ndre, mi únjí ãní rá!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.