ꞌÍ lã ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Búkũ Múngú vé rĩ agá rĩ íntãnẽtĩ gé